ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

ลงพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำแผนธุรกิจดิจิทัลและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในโครงการยุวชนอาสา

- 11 กุมภาพันธ์ 2564
IMG

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อ.จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม ผศ.ลฎาภา แผนสุวรรณ์ ดร.ภัทราพร ตึกขาว อ.ชุณษิตา นาคภพ และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในนาม "ยุวชนอาสา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ " ลงพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำแผนธุรกิจดิจิทัลและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในโครงการยุวชนอาสา เรื่อง การเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนด้วยรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มบ้านเกาะลูกมอญ จังหวัดอุทัยธานี