ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

การจัดเวทีเสวนาการเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนด้วยรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มบ้านเกาะลูกมอญ

- 18 กุมภาพันธ์ 2564
IMG

อ.จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม ผศ.ลฎาภา แผนสุวรรณ์ ดร.ภัทราพร ตึกขาว อ.ชุณษิตา นาคภพ และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในนาม "ยุวชนอาสา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ" จัดเวทีเสวนาร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานธุรกิจดิจิทัลในโครงการยุวชนอาสา เรื่อง การเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนด้วยรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มบ้านเกาะลูกมอญ หมู่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564