ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

การลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเกาะลูกมอญ ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

- 19 กุมภาพันธ์ 2564
IMG

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 อ.จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม ผศ.ลฎาภา แผนสุวรรณ์ ดร.ภัทราพร ตึกขาว อ.ชุณษิตา นาคภพ และนักศึกษากลุ่มยุวชนอาสา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเกาะลูกมอญ ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจดิจิทัลและช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการยุวชนอาสา เรื่อง การเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนด้วยรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มบ้านเกาะลูกมอญ จังหวัดอุทัยธานี