ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

(กิจกรรมที่ 3)การปฏิบัติการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลทางสถิติเพื่อสร้างตารางเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอบผลไม้แต่ละชนิดที่ได้จากพื้นที่เป้าหมาย โดยกลุ่ม MetabolicX สาขาชีววิ

- 9 มีนาคม 2564
IMG

กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลทางสถิติเพื่อสร้างตารางเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอบผลไม้แต่ละชนิดที่ได้จากพื้นที่เป้าหมาย โดยกลุ่ม MetabolicX สาขาชีววิทยาปี 3 โครงการยุวชนอาสา