ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนด้วยรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มบ้านเกาะลูกมอญ จังหวัดอุทัยธานี

- 29 มีนาคม 2564
IMG

วันที่ 22 มีนาคม 2564 อ.จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม ผศ.ลฎาภา แผนสุวรรณ์ ผศ.อธิกัญญ์ แพรต่วน ดร.ภัทราพร ตึกขาว ดร.พิชา วิสิทธิ์พานิช อ.ชุณษิตา นาคภพ อ.สุเมธ พิลึก และนักศึกษากลุ่มยุวชนอาสา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำเสนอแผนธุรกิจดิจิทัลและช่องทางการจัดจำหน่ายและการทำการตลาดออนไลน์ ในโครงการยุวชนอาสา กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนด้วยรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มบ้านเกาะลูกมอญ จังหวัดอุทัยธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติรัตน์ นิ่มพยา กำนันตำบลน้ำซึม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ณ อาคารอเนกประสงค์ (SML) หมู่ 1 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี