ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

โครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานบ่มเพาะ

- 12 เมษายน 2565
IMG

วันที่ 5 เมษายน 2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินการบ่มเพาะและสร้างแผนปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อที่ 1 เรื่อง “การเขียนแผนตามนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานบ่มเพาะในการพัฒนาผู้ประกอบการ” หัวข้อที่ 2 เรื่อง “องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับองค์กร” หัวข้อที่ 3 เรื่อง “แนวทางการสร้างแผนปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2564” ในระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมบ้านปูรีสอร์ท อำเภอเมือง และห้องประชุมมากะธานีรีสอร์ท อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด