ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

พิธีสรงน้ำพระพุทธสัพพัญญูฯ 2565

- 20 เมษายน 2565
IMG

วันที่ 20 เมษายน 2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าร่วมกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีพิธีบูชา เปลี่ยนผ้าสไบห่มองค์พระ สรงน้ำพระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ และพระพุทธศรีสวรรค์ (จำลอง) ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพุทธสัพพัญญูฯ และหน้าหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์