โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
407,534      

บริษัทจำกัด (Limited Company)
บริษัทจำกัด (Limited Company) คือ องค์การธุรกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงิน ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ     ...อ่านบทความ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก ได้แก่ หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด และหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด     ...อ่านบทความ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership)
ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินของห้างทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวน เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนใช้หนี้จากสินทรัพย์ส่วนตัวได้     ...อ่านบทความ
เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัทปูนซิเมนไทย จำกัด เป็นต้น    ...อ่านบทความ
แปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เป็นหลักประกัน  หมายความว่า  ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะใช้เป็นหลักประกัน  ในหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน  ประกอบด้วย  เครื่องหมายการค้า  สิทธิบัตร  หรือ  อนุสิทธิบัตร  และลิขสิทธิ์    ...อ่านบทความ
ทรัพย์สินทางปัญญา
           ทรัพย์สินทางปัญญา  หมายถึง  ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์  ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์อีกชนิดหนึ่ง นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์  คือ  ทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้  เช่น  นาฬิกา  รถยนต์  โต๊ะ  เป็นต้น  และอสังหาริมทรัพย์  คือ  ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้  เช่น  บ้าน  ที่ดิน  เป็นต้น    ...อ่านบทความ
แสดงหน้าละ 10 บทความ กรุณาเลือกหน้า ที่ต้องการให้แสดง (บทความจะเริ่มจากล่าสุด) 
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360