ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

คณะกรรมการบริหาร

IMG
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยรัตน์ ปราณี
ประธานคณะกรรมการ
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รองประธานคณะกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สาขา นว.)
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน
กรรมการ
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
คณบดี คณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม