ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

คณะกรรมการดำเนินการ

IMG
อาจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร
ประธานคณะกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รองประธานคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี-รักษาการหัวหน้าสำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี ไชยานุกูลกิตติ
กรรมการ
อาจารย์วิฑูร สนธิปักษ์
กรรมการ
อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพัฒน์ มั่นพรม
กรรมการ
ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาว อัปสรณ์ โฉมนาจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาว ธันจิรา สุภาษิต