โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
407,511      
โครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำหรับนักศึกษา   (23 ภาพ)
ภาพบรรยาการศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 โครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำหรับนักศึกษา ช่วงเช้า..เป็นการบรรยาย "การประมาณมูลค่าตลาดและยอดขาย" และ Validate Business Idea (Get out of the building) ช่วงบ่าย...การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูล ปรับแนวคิดธุรกิจ การปรับปรุง ฺBusiness Model ประมาณการมูลค่าตลาดและยอดขาย", การบรรยาย "การเงินสำหรับผู้ประกอบการเบื้องต้น", การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Revenue Models (Panel)", ช่วงเย็น...การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะนำการฝึกปฏิบัติ Pitching", การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับปรุง ฺBusiness Model และเตรียมกาาร Pitching" ณ ห้องอยุธยา ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP”   (20 ภาพ)
ภาพบรรยาการศ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำหรับนักศึกษา ช่วงเช้า..เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมละลายพฤติกรรม, การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Idea Pitching และโหวตไอเดียหาทีมฟอร์มทีม และการบรรยาย Lean Canvas" ช่วงบ่าย..เป็นการบรรยาย "การระบุลูกค้าเป้าหมาย และปัญหาของลูกค้า" การบรรยาย "การสร้างคุณค่าและช่องทางการตลาด (Value Proposition)", การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ "การทอสอบไอเดีย Customer Validation" และการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมตัวไป Validate ธุรกิจ" ณ ห้องอยุธยา ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พิธิเปิดโครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำหรับนักศึกษา   (16 ภาพ)
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-08.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตนพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำหรับนักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วรนุช ประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคเหนือตอนล่าง กล่าวรายงานครั้งนี้ ...โครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำหรับนักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องอยุธยา ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2561   (20 ภาพ)
การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์สำหรับวิทยากรและคณะทำงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จะได้มีแนวทางการอบรมไปทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้วิทยากรและคณะทำงานมีแนวทางในการวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของแต่ละผลิตภัณฑ์ว่าสามารถพัฒนาต่อยอดและยกระดับได้ในระดับใด ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม Mini Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการเข้าร่วมเครือข่ายนักศึกษาผู้ประกอบการ Neo-Club (Neo Entrepreneur Origination Club   (13 ภาพ)
ภาพบรรยากาศโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการเข้าร่วมเครือข่ายนักศึกษาผู้ประกอบการ Neo-Club (Neo Entrepreneur Origination Club เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะและประสบการณ์ในกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีความรู้ด้านประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 66 คน ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ อำเภอสตหีบ จังหวัดชลบุรี
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการเข้าร่วมเครือข่ายนักศึกษาผู้ประกอบการ Neo-Club (Neo Entrepreneur Origination Club)   (8 ภาพ)
การศึกษาดูงานกระบวนการขั้นตอนการผลิตและบริหารสื่อใหม่ การผลิตและการออกอากาศรายการโทรทัศน์ และการบริหารสื่อใหม่และวิทยุออนไลน์ ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการเข้าร่วมเครือข่ายนักศึกษาผู้ประกอบการ Neo-Club (Neo Entrepreneur Origination Club) วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2561 หลักสูตร การทำธุรกิจจากการเพ้นท์รองเท้า   (12 ภาพ)
การอบรม โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2561 หลักสูตร การทำธุรกิจจากการเพ้นท์รองเท้า ระหว่างวันที่่ 5-7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2561 หลักสูตร การทำธุรกิจจากผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง   (16 ภาพ)
ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2561 หลักสูตร การทำธุรกิจจากผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ระหว่างวันที่่ 28 - 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุมศึกษา เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2561   (7 ภาพ)
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนึรสวรรค์ เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุมศึกษา เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP โดยท่าน ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการเปิดสัมมนา ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ไลน์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ" ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง   (6 ภาพ)
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ" ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2561 ณ เสม็ด ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ต อ.เมือง จ.ระยอง
แสดงหน้าละ 10 กิจกรม 
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360