โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
407,508        1. นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ทายาทธุรกิจหรือผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ
  2. ผู้ที่มีแนวคิดในการประกอบธุรกิจและมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ หรือ มีแผนธุรกิจ
  3. ผู้ที่มีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาในเชิงพาณิชย์
  4. ผู้ที่ประกอบธุรกิจแล้วแต่ไม่เกิน 2 ปี และต้องการได้รับการบ่มเพาะเพื่อ เสริมสร้างธุรกิจให้เข้มแข็ง
  5. หน่วยงานภายนอกที่ต้องการความร่วมมือทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลงาน วิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ฯ
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360