โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
390,250      คณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
รองประธานคณะกรรมการ     อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ      อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ      พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ      นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ      ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สาขา นว.)
ผู้ทรงคุณวุฒิ     นายธนพจน์ แพสุวรรณ์
กรรมการ     รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์
กรรมการ     ดร.ประจักษ์ รอดอาวุธ
กรรมการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี
กรรมการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
กรรมการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต.อภิเดช มงคลปัญญา
กรรมการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ
กรรมการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย
กรรมการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
กรรมการ     อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
กรรมการ      อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
กรรมการ     นายมงคล แพทองคำ
กรรมการ     นางสุกัญญา มีวงษ์
กรรมการและเลขานุการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
คณะกรรมการดำเนินการ

ประธานคณะกรรมการ
นายประยุทธ สุระเสนา
รองประธานกรรมการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี
กรรมการ     รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
กรรมการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ไชยานุกูลกิตติ
กรรมการ     อาจารย์วิฑูร สนธิปักษ์
กรรมการ     อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
กรรมการ     อาจารย์รติบดี สิทธิปัญญา
กรรมการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
กรรมการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู
กรรมการ     อาจารย์สุกัญญา คงสูน
กรรมการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สดับธรรม
กรรมการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม
กรรมการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม
กรรมการ     อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
กรรมการ      อาจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ
กรรมการและเลขานุการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ     นางสาวอัปสรณ์ โฉมนาจ
ผู้ช่วยเลขานุการ     นางสาวธันจิรา สุภาษิต

copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360