โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
407,502      คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รองประธานคณะกรรมการ     รองอธิการบดีฝ่ายสภามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ     อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ     พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ     ตัวแทนผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สาขา นว.)
ผู้ทรงคุณวุฒิ     ตัวแทนผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สาขา นว.)
กรรมการ     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนโยบาย
กรรมการ     คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ     คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ     คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ     คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ     คณบดี คณะครุศาสตร์
กรรมการ     ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ     ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ     ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการ     ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการ     ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ     อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
กรรมการและเลขานุการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
คณะกรรมการดำเนินการ
ประธานคณะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ไชยานุกูลกิตติ
รองอธิการบดีฝ่ายสภามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ
กรรมการ     รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
กรรมการ     ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการ     ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการ     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ     ผู้ช่วยคณบดี-รักษาการหัวหน้าสำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์
กรรมการ     อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
กรรมการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สดับธรรม
กรรมการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม
กรรมการ     อาจารย์สุกัญญา คงสูน
กรรมการ     อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
กรรมการและเลขานุการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ     นางสาวอัปสรณ์ โฉมนาจ
ผู้ช่วยเลขานุการ     นางสาวธันจิรา สุภาษิต

copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360