โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
407,497        1. มีการบริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชน ในลักษณะสนับสนุนส่งเสริมแบบเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ สามารถลงทุนประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง
  2. จัดการสัมมนา และการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการธุรกิจ หลักสูตรการจัดการการตลาด หลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจ หลักสูตรการจัดการการบัญชีและการเงิน
  3. สร้างเสริมความพร้อมด้านการบริหารจัดการ ให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจ เช่น .การจัดตั้งบริษัท การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารการเงิน ระบบบัญชี ระบบภาษีอากร กลยุทธ์ทางการตลาด โฆษณา การบริหารการผลิตและการออกแบบ และข้อกำหนดด้านกฎหมาย
  4. ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นเจ้าขององค์ความรู้ และการใช้ทรัพยากรในโครงการให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
  5. บริการจัดพื้นที่สำนักงานให้เช่า พร้อมอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
  6. จัดทำผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย ฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะในรูปแบบของ Start – up Company
  7. จัดกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง เช่น การศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และสินค้านอกพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการตลาด
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360