โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
407,531        • ได้รับความรู้จากการอบรม สัมมนาการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
  • ได้รับคำปรึกษาและการดูแลจากที่ปรึกษาทางด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ วิธีการดำเนินธุรกิจ ด้านการตลาด กฎหมาย ฯลฯ
  • ได้รับการสนับสนุนด้านพื้นที่สำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ
  • มีความเข้าใจ และมีแนวคิดในการประกอบธุรกิจมากขึ้น
  • ทำให้เกิดการสร้างงาน และทักษะเชิงธุรกิจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
  • ช่วยในการหาแหล่งเงินทุน
  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ฯ

copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360