โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
407,527      1. การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
Download เอกสาร-ใบสมัคร แสดงข้อมูล จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และแฟ้มเอกสาร
Website ใน Version เก่า แสดงข้อมูล เว็บไซต์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล พิธีเปิดหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล มหกรรมอุดมศึกษา University Fair 2005
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การประชุมอธิการบดีโลก
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล นิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ราชภัฏนครสวรรค์เปรมปรีดิ์ สดุดีถวายพระพร
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ และสมาชิก โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ จำนวน 2 ครั้ง
  แสดงข้อมูล จัดกิจกรรม“งานรวมพลังพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2550 “เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ”
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล ร่วมจัดกิจกรรมเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2550
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ ในช่วงระหว่างกิจกรรมซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การเข้าร่วมจัดงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2008 สู่ภูมิภาค ครั้งที่ ๓
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การจัดแสดงทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ เรื่อง “การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย”
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล เข้าร่วมจัดงานสุดยอดมหกรรมการศึกษาแห่งปี
2. กิจกรรมการเสวนา และการบรรยาย
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การเสวนาพิเศษ เรื่อง “เคล็ด ไม่ ลับของเส้นทางสู่ความรวย”
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การเสวนาพิเศษ เรื่อง “โอกาสทองช่องทางธุรกิจ”
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การเสวนา เรื่อง “แนวทางการประกอบธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”
  แสดงข้อมูล การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนในสิ่งทอ
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การบรรยายพิเศษ เรื่อง ธุรกิจแฟรนไชส์
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การสัมมนา เรื่อง “การสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษานำผลงานวิจัย ผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ไปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์”
3. การศึกษาดูงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล ศึกษาดูงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  แสดงข้อมูล ศึกษาดูงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  แสดงข้อมูล ศึกษาดูงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การศึกษาดูงานการสร้างศักยภาพและวิสัยทัศน์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
4. การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการธุรกิจ"
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการการตลาด"
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการบัญชีและการเงิน"
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนแผนธุรกิจ"
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การอบรมเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษา
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การอบรมเพื่อการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันการศึกษา
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การอบรมแผนการตลาดสู่การปฏิบัติ
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบ GMP มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร”
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล
5. การตรวจเยี่ยม และประเมิน
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการสำนักงานประสานงานหน่วยบ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการสำนักงานประสานงานหน่วยบ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แสดงภาพกิจกรรม แสดงข้อมูล การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 3 ปี
6. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
แสดงข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
แสดงข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการใหม่
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360