โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
390,259      แสดงรายละเอียดโครงการ Crispy Banana Chips Young Boy : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย นายวชิระ สุวรรณโณ
แสดงรายละเอียดโครงการ ฟินสวีส จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากสมุนไพร นางประภัสสร ศรีสิงห์ ,นายสอาด ศรีสิงห์
แสดงรายละเอียดโครงการ โสภาดีไซน์ จำหน่าย บ้านดินเย็น นางสาววันวิสา ศรีคำ, นายจิรพัฒน์ เชิดวงศ์สูง
แสดงรายละเอียดโครงการ ดีรัก จำหน่าย เฉาก๋วยนมสด นางบุญธาริกา โรจน์นวกร, นายศิระศักด์ โรจน์นวกร
แสดงรายละเอียดโครงการ HACHA Photo Studio 1. นายวัชรพล แขค้างพลู 2. นายธัญญา คำมั่น 3. นายนครินทร์ บุตรเมือง 4. นายรัชชานนท์ แก้วกัณหา 5. นายนิธิกร สุขแจ่ม 6. นางสาวนุจรี มุขแก้ว
แสดงรายละเอียดโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบายแฮนด์ นายรพีพัฒน์ มั่นพรม
แสดงรายละเอียดโครงการ บริษัท ดั๊ก ครีเอทีฟ จำกัด นายอาทิตย์ บัวโพชน์
แสดงรายละเอียดโครงการ บริษัท ไทยเปเปอร์โมเดล จำกัด นายชลาธิป ทรัพย์มณี
แสดงรายละเอียดโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ อาร์ตเวิร์ท แอนด์ สตูดิโอ นายไพโรจน์ ไกรวิริยะ
แสดงรายละเอียดโครงการ Green Veg ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
แสดงรายละเอียดโครงการ บริษัท ธาราทิพย์ บีโปรดักส์ จำกัด นายสูรย์ นวลแก้ว
แสดงรายละเอียดโครงการ บริษัท เอ็นพีนาโน จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ วงษ์พานิช
แสดงรายละเอียดโครงการ ข้าวแต๋นธัญพืชต้นน้ำ คุณธัญวลัย ศิริชู และ คุณตุ้งหริ่ง ทองยิ่ง
แสดงรายละเอียดโครงการ กษิรา นางกษิรา ตระกูลจันทร์
แสดงรายละเอียดโครงการ PEACH’Za นางสาวกัญญาณัฐ แป้นพัด
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360