โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
407,519      ชื่อโครงการ
                  โครงการอุดหนุนการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
                  (University Business Incubator)หลักการและเหตุผล
                  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เริ่มโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator / UBI) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกหน่วย UBI ทำหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเพื่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) พัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ (Start up Companies) และเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งทั้งด้าน Business Plan & Technology Development of Product จากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต (Spin off Companies) รวมทั้งเป็นช่องทางนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ ผลประโยชน์กลับ สู่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ (Result base) สู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน และเห็นว่าการร่วมมือในการให้ความร่วมมือในด้านวิชาการ ข้อมูลงานวิจัย และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดการผลักดันด้านธุรกิจการค้าแล้ว เราจำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วย UBI ขึ้นในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจะมีสถาบัน ทางการศึกษาที่มีศักยภาพเข้าร่วมจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ อยู่ทั้งสิ้น 4 แห่ง คือ 1. สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ 4 หน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

                  สถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator, UBI) เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ก่อให้เกิดการก่อตั้งบริษัทใหม่ (start-up company) ที่มีอนาคตเชิงธุรกิจ ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการบ่มเพาะอย่างเป็นระบบแล้ว ก็จะหลุดออกจาก หน่วยบ่มเพาะไปเป็นบริษัทที่เรียกว่า spin-off company ที่มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจและเติบโตต่อไป จนสามารถส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ข้อมูลจากสมาคมบ่มเพาะวิสาหกิจแห่งชาติ (The National Business Incubator Association, NBIA) ของสหัฐอเมริกาได้ระบุถึงตัวเลข ที่น่าสนใจที่ว่าบริษัทที่ก่อตั้งใหม่จำนวน 4 ใน 5 บริษัท ที่ใช้วิธีการลงทุนเองทั้งหมด จะปิดกิจการลงในระยะ 5 ปีแรก ในขณะที่ 80% ของบริษัทที่ก่อให้เกิดการบ่มเพาะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมั่นคงในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ดังนั้น หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจึงได้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว

                  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ มีความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ระบบภายในที่สมบูรณ์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยในการดำเนินงานทางธุรกิจ ความสะดวกและความคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งความรู้ในห้องสมุด ห้องปฏิบัติงาน ในแต่ละสาขาธุรกิจ นอกจากนี้ศักยภาพของบุคลากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหาร ให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย ที่มีประสบการณ์ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการใหม่มีความมั่นใจในการจัดตั้งธุรกิจ และ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ จึงมีเป้าหมายที่สำคัญที่จะสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จ เผยแพร่ความรู้ให้กับอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านการผลิต การบริการจัดการตอบสนองธุรกิจในเขตชุมชน ภูมิภาค และสามารถขยายตัวในระดับประเทศได้ นอกจากนี้ยังประกอบไป Neo Entrepreneur Origindtion Club เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจการ และทำกิจกรรมร่วมกัน

                  ดังนั้น การจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ และบุคคลทั่วไปให้พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความรู้ในเชิงธุรกิจกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ส่งเสริมให้สามารถเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมทั้งด้านวิชาการ และด้านบริการ นำไปสู่บริษัทเริ่มต้น (Start-up company) ที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยใช้วิธีฝึกอบรมบ่มเพาะ และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้มีความแข็งแกร่ง ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้น พัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับชาติ โดยการเอาผลงานวิจัยอันทรงคุณค่ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอานวัตกรรม เทคโนโลยี และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดเป็นผลสำเร็จในการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพแก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงธุรกิจ ให้สูงขึ้นสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดผลงานวิจัยในเชิงเชิงพาณิชย์อีกด้วย

วัตถุประสงค์
                  1. เพื่อจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย
                  2. เพื่อบ่มเพาะความรู้ทางด้านธุรกิจให้แก่นักศึกษาและนักศึกษาที่จบไปแล้ว (ศิษย์เก่า) ให้พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต่อไปได้
                  3. เพื่อสร้างเครือข่ายความรู้ในเชิงธุรกิจกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
                  4. เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน


กลยุทธ์การดำเนินงาน
                  1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยใช้หลาย ๆ วิธีการ
                  2. จัดเตรียมความพร้อมทางด้านสำนักงานโครงการฯ
                  3. จัดเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร
                  4. เชิญประชุมผู้ประกอบการในปัจจุบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ละสายงาน เพื่อสร้างเครือข่าย UBI
                  5. จัดหานักศึกษาและนักศึกษาที่จบไปแล้ว (ศิษย์เก่า) เพื่อเข้าร่วมโครงการ
                  6. จัดประชุมกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย สำหรับสมาชิกของ UB
                  7. จัดเตรียมโครงการอบรมทางด้านธุรกิจเฉพาะทาง และแยกตามความสนใจ
                  8. จัดตั้งชมรมนักศึกษาที่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
                  9. จัดกิจกรรมภายในชมรมให้กับสมาชิกของชมรม
                  10. จัดตั้งชมรมผู้ประกอบการ
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360