โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
407,528      UBI ภาคเหนือตอนบน 5 แห่ง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แม่ข่าย)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
UBI ภาคเหนือตอนล่าง 4 แห่ง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แม่ข่าย)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
UBI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 แห่ง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แม่ข่าย)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
UBI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 แห่ง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (แม่ข่าย)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
UBI ภาคกลางตอนบน 13 แห่ง
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แม่ข่าย)
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
UBI ภาคกลางตอนล่าง 10 แห่ง
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (แม่ข่าย)
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
UBI ภาคตะวันออก 2 แห่ง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (แม่ข่าย)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
UBI ภาคใต้ตอนบน 4 แห่ง
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
UBI ภาคใต้ตอนล่าง 5 แห่ง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (แม่ข่าย)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
UBI จัดตั้งใหม่ 7 แห่ง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสยาม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360