ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

โคเลม : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่งเช่า

IMG
เจ้าของโครงการ :
นายปราโมทย์ ดีวันนะ และนางสุธาทิพย์ ดีวันนะ
เบอร์โทร :
088-2888402
ปีที่เข้าร่วม :
ปี 2558
วันที่เข้าร่วม :
18 มีนาคม 2558
ประโยชน์ที่ได้รับจาก NSRUBI :
การอบรมหลักสูตรแบบเข้มเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 4 หลักสูตร :
  • จัดที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ
  • จัดที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี
  • การทดสอบต่าง ๆ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร ของคณะเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยี

สถานภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน :
กำลังดำเนินธุรกิจ

สินค้า :