ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ได้รับความรู้จากการอบรม สัมมนาการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
  • ได้รับคำปรึกษาและการดูแลจากที่ปรึกษาทางด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ วิธีการดำเนินธุรกิจ ด้านการตลาด กฎหมาย ฯลฯ
  • ได้รับการสนับสนุนด้านพื้นที่สำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ
  • มีความเข้าใจ และมีแนวคิดในการประกอบธุรกิจมากขึ้น
  • ทำให้เกิดการสร้างงาน และทักษะเชิงธุรกิจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
  • ช่วยในการหาแหล่งเงินทุน
  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ฯ