ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม

IMG


คุณสมบัติสมาชิกชมรม NEO-Club (Neo- Entrepreneur origination Club)

 1. เป็นนิสิต นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ฯ ที่ต้องการจัดตั้งธุรกิจ
 2. เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจ มีแนวคิด และตั้งใจ ที่จะเป็นผู้ประกอบการ
 3. เป็นทายาทธุรกิจ หรือปัจจุบันกำลังดำเนินธุรกิจของตนเอง
 4. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดำเนินการตามแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
 5. มีความพร้อมในการเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะที่ทาง NSRUBI จัดให้

เงื่อนไขในการเป็นสมาชิกชมรม NEO-Club (Neo- Entrepreneur origination Club)
 1. สมาชิกชมรม จะต้องมีความสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมหรือมีความชอบในเรื่องของการทำธุรกิจ และมีความต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการใหม่
 2. สมาชิกชมรมจะต้องเข้าร่วมประชุม และต้องเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมเป็นประจำ
 3. สมาชิกชมรมควรมีการแสดงความคิดเห็น เสนอกิจกรรมที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการเข้าร่วมบ่มเพาะวิสาหกิจ

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกชมรม NEO-Club (Neo- Entrepreneur origination Club)
 1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในระดับต่าง ๆ ในกรณี NSRUBI มีความเห็นว่าสมาชิกพร้อมที่จะเปิดตลาด
 2. สามารถเข้ารับการอบรม/สัมมนา และพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม
 3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานทั้งในส่วนของชมรม NEO-Club และ NSRUBI ตามความเหมาะสม
 4. เพิ่มจำนวนนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการมากขึ้น
 5. นักศึกษาจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ ทำให้เกิดรายได้เป็นของตนเองมากขึ้น
 6. นักศึกษามีแหล่งฝึกงานทางธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อสามารถให้ในการกู้เงินจากแหล่งเงินทุน “กองทุนตั้งตัวได้” หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ
 7. นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบัญชีการเงิน การตลาด การผลิต ฯลฯ และ ที่สำคัญคือมีพี่เลี้ยงที่คอยให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่สมาชิกหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRUBI)
 8. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เหมาะสม

รูปแบบ/วิธีการจัดกิจกรรมของชมรม “Neo-Club” : (Neo Entrepreneur Origination Club) ประชุมแลกเปลี่ยนซักถาม
 1. การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 2. การศึกษาดูงานรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ
 3. การสร้างแผนธุรกิจ
 4. การจัดหาผู้ประกอบการใหม่ และผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจ
 5. การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจการจัดนิทรรศการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม“Neo-Club” : (Neo Entrepreneur Origination Club)
 1. รับทราบนโยบาย และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในนโยบาย วัตถุประสงค์ ระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจน วิธีดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของ “Neo-Club” : (Neo Entrepreneur Origination Club)
 2. ดูแลให้คำปรึกษาชมรม ฯ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
 3. ส่งเสริมให้นักศึกษาผู้ประกอบการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมชมรม ฯ นำไปสู่บริษัทเริ่มต้น (Start-up Companies) ที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
 4. ให้คำปรึกษาในการเขียนแผนธุรกิจ โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมชมรม “Neo-Club” : (Neo Entrepreneur Origination Club) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และคิดค้นหนทางที่จะปรับปรุงกิจกรรมนักศึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ตนเองรับผิดชอบ
 6. ประสานงานเรื่องงบประมาณและการใช้เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
 7. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างประหยัดไม่ขัดกับระเบียบ
 8. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ประเมินผลกิจกรรมนักศึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ตนเอง รับผิดชอบ
 9. มีกิจกรรมทำอย่างต่อเนื่อง และรับผิดชอบต่อผลเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการประกอบ กิจกรรมนักศึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของตน
 10. เสนอผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมผ่านเว็บไซต์กิจกรรมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และปรับปรุงเว็บไซต์หน้าประชาสัมพัน์ของชมรม ฯ อยู่เสมอ
 11. สรุปผลการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมงบประมาณ

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม “Neo-Club” : (Neo Entrepreneur Origination Club)
 1. อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม                       อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/กรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 2. ดร.ไกรวิญช์ ดีเอม                                           อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม             อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
 4. อาจารย์เอกสิทธิ์  สิทธิวะ                                อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม   อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 6. นางสาวอัปสรณ์ โฉมนาจ                                ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 7. นางสาวธันจิรา สุภาษิต                                   ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์