ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

รู้จัก UBI

UBIs (University Business Incubatars) หรือ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ทำหน้าที่ส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจโดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubators) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

 Inspireผลักดันและส่งเสริม ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาแปลงเป็น ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าสูภาควิสาหกิจ
 Teachให้คำปรึกษาและข้อมูล ในการจัดตั้งบริษัทของหน่วยบ่มเพาะและจัดฝึกอบรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้า ในใจฐานะผู้ประกอบการ
 Connectประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัท
 Createส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่ ในภาคธุรกิจ

ก่อเกิดเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา
                  การคิดค้นและวิจัยทำให้เกิดแนวคิดใหม่และวิทยากรใหม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ผลักดันในประเทศพัฒนาอย่างแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ของคนในชาติจึงถือเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศ

                  งานวิจัยและการค้นพบอันทรงคุณค่าเหล่านี้เปรียบได้กับ "เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา" ในความเป็นจริงพบว่าในประเทศไทยมีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญากระจายทั่วไป ทว่าขาดการดูแลและเพาะบ่มให้เมล็ดพันธุ์นั้นงอกงาม บ้างถูกมัดรวมเก็บไว้บนหิ้งและถูกทิ้งอยู่แรมปี บ้างถูกทิ้งให้คว้างกลางสายลมแห่งกฎเกณฑ์ หรือบ้างก็ถูกสายลมหอบไปงอกงาม ณ ถิ่นอื่น จนทำให้แผ่นดินไทยขาดต้นกล้าทางปัญญาที่แข็งแรงพร้อมเติบโต

                  UBIs จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเพาะบ่มนิสิตนักศึกษานักวิชาการ ศิษย์เก่า คณาจารย์ ตลอดจน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวให้นำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นทรัพยากรการผลิตในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่วิสาหกิจไทยในขณะที่พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและประกอบการจากภูมิปัญญาของตนเองในเวลาเดียวกัน

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     มหาวิทยาลัยนเรศวร
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     มหาวิทยาลัยมหิดล
     มหาวิทยาลัยศิลปากร
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
     มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
     มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     มหาวิทยาลัยบูรพา
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
     มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
     มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี