ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

รู้จัก UBI

 • UBIs (University Business Incubatars) หรือ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ทำหน้าที่ส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจโดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubators) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

 • Inspire ผลักดันและส่งเสริม ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาแปลงเป็น ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าสูภาควิสาหกิจ
 • Teach ให้คำปรึกษาและข้อมูล ในการจัดตั้งบริษัทของหน่วยบ่มเพาะและจัดฝึกอบรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้า ในใจฐานะผู้ประกอบการ
 • Connect ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัท
 • Create ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่ ในภาคธุรกิจ

 • ก่อเกิดเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา
 •       การคิดค้นและวิจัยทำให้เกิดแนวคิดใหม่และวิทยากรใหม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ผลักดันในประเทศพัฒนาอย่างแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ของคนในชาติจึงถือเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศ
 •       งานวิจัยและการค้นพบอันทรงคุณค่าเหล่านี้เปรียบได้กับ "เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา" ในความเป็นจริงพบว่าในประเทศไทยมีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญากระจายทั่วไป ทว่าขาดการดูแลและเพาะบ่มให้เมล็ดพันธุ์นั้นงอกงาม บ้างถูกมัดรวมเก็บไว้บนหิ้งและถูกทิ้งอยู่แรมปี บ้างถูกทิ้งให้คว้างกลางสายลมแห่งกฎเกณฑ์ หรือบ้างก็ถูกสายลมหอบไปงอกงาม ณ ถิ่นอื่น จนทำให้แผ่นดินไทยขาดต้นกล้าทางปัญญาที่แข็งแรงพร้อมเติบโต
 •       UBIs จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเพาะบ่มนิสิตนักศึกษานักวิชาการ ศิษย์เก่า คณาจารย์ ตลอดจน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวให้นำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นทรัพยากรการผลิตในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่วิสาหกิจไทยในขณะที่พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและประกอบการจากภูมิปัญญาของตนเองในเวลาเดียวกัน

 • สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
 •  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 •  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี