โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
407,522      

 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงาน ประจำปี 2562
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงาน ประจำปี 2661
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงานประจำปี 2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่1/2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่2/2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่1/2559
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงานประจำปี 2559
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงานประจำปี 2558
 การฝึกอบรมเรื่อง "การจัดทำแผนเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันธุรกิจเชิงกลยุทธ์ รองรับการเปิดตลาด AEC"
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
 โครงการฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
 การประเมินศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่ยื่นข้อเสนอจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะฯ ปี พ.ศ.2557
 งานสัมมนา "ทุนมี แบนด์ดี AEC อยู่แค่เอื้อม"
 การจัดการความรู้เรื่องการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหาร และเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงานประจำปี 2557
 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2557
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2556
 การเผยแพร่ สร้างความตระหนัก และความเข้าใจ ในการบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน
 การอบรมพื้นฐานอาชีพ "การทำธุรกิจเบื้องต้น การจัดสวนถาด สวนแก้ว"
 การอบรมพื้นฐานอาชีพ "การทำธุรกิจเบื้องต้น การทำซิลค์สกรีนผ้าพิมพ์ลาย"
 ประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับ ผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ครั้งที่ 2/2557
 โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน จำนวน 2 หลักสูตร
 โครงการ "พบฑูตพาณิชย์พิชิตตลาดต่างประเทศ"
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกรม MAYA"
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนภาษา Flash Action Script 3.0"
แสดงหน้าละ 25 ข่าว กรุณาเลือกหน้า ที่ต้องการให้แสดง (ข่าวจะเริ่มจากล่าสุด) 
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360