โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
407,530      

 โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2561
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP (รุ่นที่ 3)
 ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจจะจำหน่ายสินค้าใน ตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น)
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP
 กิจกรรมเสริมทักษะ เพิ่มศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 (ปัจฉิมนิเทศ)
 ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 การอบรม & เจรจาธุรกิจกับ 7-Eleven
 งานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 1 จ.พิษณุโลก
 โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน
 "พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และงานแถลงข่าว" โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดการค้าและการท่องเที่ยวเขตชายแดน
แสดงหน้าละ 25 ข่าว กรุณาเลือกหน้า ที่ต้องการให้แสดง (ข่าวจะเริ่มจากล่าสุด) 
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360