โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
407,505                        UBIs (University Business Incubatars) หรือ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ทำหน้าที่ส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจโดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubators) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

Inspire ผลักดันและส่งเสริม ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาแปลงเป็น ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าสูภาควิสาหกิจ
Teach ให้คำปรึกษาและข้อมูล ในการจัดตั้งบริษัทของหน่วยบ่มเพาะและจัดฝึกอบรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้า ในใจฐานะผู้ประกอบการ
Connect ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัท
Create ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่ ในภาคธุรกิจ

ก่อเกิดเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา
                  การคิดค้นและวิจัยทำให้เกิดแนวคิดใหม่และวิทยากรใหม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ผลักดันในประเทศพัฒนาอย่างแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ของคนในชาติจึงถือเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศ

                  งานวิจัยและการค้นพบอันทรงคุณค่าเหล่านี้เปรียบได้กับ "เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา" ในความเป็นจริงพบว่าในประเทศไทยมีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญากระจายทั่วไป ทว่าขาดการดูแลและเพาะบ่มให้เมล็ดพันธุ์นั้นงอกงาม บ้างถูกมัดรวมเก็บไว้บนหิ้งและถูกทิ้งอยู่แรมปี บ้างถูกทิ้งให้คว้างกลางสายลมแห่งกฎเกณฑ์ หรือบ้างก็ถูกสายลมหอบไปงอกงาม ณ ถิ่นอื่น จนทำให้แผ่นดินไทยขาดต้นกล้าทางปัญญาที่แข็งแรงพร้อมเติบโต

                  UBIs จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเพาะบ่มนิสิตนักศึกษานักวิชาการ ศิษย์เก่า คณาจารย์ ตลอดจน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวให้นำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นทรัพยากรการผลิตในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่วิสาหกิจไทยในขณะที่พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและประกอบการจากภูมิปัญญาของตนเองในเวลาเดียวกัน

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     มหาวิทยาลัยนเรศวร
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     มหาวิทยาลัยมหิดล
     มหาวิทยาลัยศิลปากร
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
     มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
     มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     มหาวิทยาลัยบูรพา
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
     มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
     มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360