ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

คณะกรรมการดำเนินการ

IMG
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมญา อินทรเกษตร
ประธานคณะกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รองประธานคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพัฒน์ มั่นพรม
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาว นิชารี ปรีชาชาญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาว ธนาภรณ์ จั่นแจ้ง