โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
328,404      
 

แสดงกิจกรรมทั้งหมด
โครงการ การเรียนรู้ เรื่องของโอ่ง : กิจกรรมปั้นโอ่งและเพ้นโอ่ง   (24 ภาพ)
นางสาววันวิสา ศรีคำ และนายจิรพัฒน์ เชิดวงศ์สูง ผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์/กิจการ บ้านแอร์ดินเผา (cool_sera) TOR 60 เข้าร่วมโครงการ การเรียนรู้ เรื่องของโอ่ง : กิจกรรมปั้นโอ่งและเพ้นโอ่ง เปิดประสบการณ์การปั้นดิน สัมผัสดินเหนียวแดง พร้อมส่งเคลือบเข้าเตาเผา จุดประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการ การเรียนรู้ เรื่องของโอ่ง : กิจกรรม ปั้นโอ่งและเพ้นโอ่ง ในครั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจการบ่มเพาะให้แก่บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ และผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีธุรกิจทาง ด้านเครื่องปั้นดินเผาให้ครบวงจร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ สามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในโลกธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ เรื่องของโอ่ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
ยื่นเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ กิจการ กิจการบ้านแอร์ดินเผา   (7 ภาพ)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยื่นเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ ของนางสาววันวิสา ศรีคำ ผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (กิจการบ้านแอร์ดินเผา) ณ สำนักพัฒนาธุรกิจการค้า พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงาน ประจำปี 2661
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงานประจำปี 2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่1/2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่2/2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่1/2559
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงานประจำปี 2559
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงานประจำปี 2558
 การฝึกอบรมเรื่อง "การจัดทำแผนเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันธุรกิจเชิงกลยุทธ์ รองรับการเปิดตลาด AEC"
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
 โครงการฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
อ่านบทความทั้งหมด
บริษัทจำกัด (Limited Company)
บริษัทจำกัด (Limited Company) คือ องค์การธุรกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงิน ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ     ...อ่านบทความ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก ได้แก่ หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด และหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด     ...อ่านบทความ
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360