โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
302,505      
 

แสดงกิจกรรมทั้งหมด
การสมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   (4 ภาพ)
นักศึกษา สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มีความสนใจต่อยอดธุรกิจของครอบครัว และมีความตั้งใจอยากการประกอบธุรกิจ เข้ามาขอคำแนะนำและสมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมทั้งสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม Neo Club ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารต้นน้ำ ชั้น1
สำนักงานจตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตรวจติดตามความก้าวหน้าของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ตามข้อเสนอแนะรายงานประจำปี 2560   (4 ภาพ)
ทีมตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตรวจติดตามความก้าวหน้าของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ตามข้อเสนอแนะรายงานประจำปี 2560 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ วางระบบการจัดการเอกสาร ต่าง ๆ และนัดตรวจติดตามครั้งต่อไปในเดือน กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารต้นน้ำ ชั้น1
อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงานประจำปี 2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่1/2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่2/2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่1/2559
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงานประจำปี 2559
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงานประจำปี 2558
 การฝึกอบรมเรื่อง "การจัดทำแผนเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันธุรกิจเชิงกลยุทธ์ รองรับการเปิดตลาด AEC"
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
 โครงการฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
 การประเมินศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่ยื่นข้อเสนอจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะฯ ปี พ.ศ.2557
อ่านบทความทั้งหมด
บริษัทจำกัด (Limited Company)
บริษัทจำกัด (Limited Company) คือ องค์การธุรกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงิน ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ     ...อ่านบทความ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก ได้แก่ หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด และหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด     ...อ่านบทความ
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360