ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

คณะกรรมการบริหาร

IMG
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยรัตน์ ปราณี
ประธานคณะกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รองประธานคณะกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมญา อินทรเกษตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนผู้อำนวยการภาค (ธนาคารออมสินภาค ๖)
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน
กรรมการ
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
คณบดี คณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีรักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม