ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


  • วิสัยทัศน์
  •       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นหน่วยเพาะบ่มความรู้เชิงธุรกิจให้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ให้พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต่อไป

  • พันธกิจ
  •        สร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาความรู้ในเชิงธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ในการจัดตั้งบริษัท ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยดี