ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

กลุ่มเป้าหมาย

  1. นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ทายาทธุรกิจหรือผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ
  2. ผู้ที่มีแนวคิดในการประกอบธุรกิจและมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ หรือ มีแผนธุรกิจ
  3. ผู้ที่มีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาในเชิงพาณิชย์
  4. ผู้ที่ประกอบธุรกิจแล้วแต่ไม่เกิน 2 ปี และต้องการได้รับการบ่มเพาะเพื่อ เสริมสร้างธุรกิจให้เข้มแข็ง
  5. หน่วยงานภายนอกที่ต้องการความร่วมมือทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลงาน วิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ฯ