ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

การให้บริการ

   1. มีการบริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชน ในลักษณะสนับสนุนส่งเสริมแบบเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ สามารถลงทุนประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง
   2. จัดการสัมมนา และการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 4 หลักสูตร คือ

   หลักสูตรการจัดการธุรกิจ

   หลักสูตรการจัดการการตลาด

   หลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจ

   หลักสูตรการจัดการการบัญชีและการเงิน

   3. สร้างเสริมความพร้อมด้านการบริหารจัดการ ให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจ เช่น  การจัดตั้งบริษัท การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารการเงิน ระบบบัญชี ระบบภาษีอากร กลยุทธ์  ทางการตลาด โฆษณา การบริหารการผลิตและการออกแบบ และข้อกำหนดด้านกฎหมาย
   4. ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นเจ้าขององค์ความรู้ และการใช้ทรัพยากรในโครงการให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
   5. บริการจัดพื้นที่สำนักงานให้เช่า พร้อมอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
   6. จัดทำผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย ฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะในรูปแบบ  ของ Start – up Company
   7. จัดกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง เช่น การศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และสินค้านอกพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการตลาด